AVG leveranciers

 

VERWERKINGSOVEREENKOMST

 

Partijen:

 

 1. MvanR Retail/ Quality Service Europe, gevestigd te Tiel, KvK-nummer: 30251796, hierna te noemen “verantwoordelijke”;

 

En

 

 1. …, gevestigd te Tiel, KvK-nummer: 11025593, hierna te noemen “verwerker”

 

Overwegen als volgt:

 

 • Partijen zijn een overeenkomst aangegaan krachtens welke de verwerker (persoons)gegevens van de verantwoordelijke verwerkt zoals bedoeld in artikel 4 lid 1 en 2 AVG, hierna te nomen: ‘de hoofdovereenkomst’
 • Partijen zijn op grond van artikel 28 lid 3 AVG gehouden afspraken te maken omtrent het waarborgen van de privacy van persoonsgegevens en vast te leggen in een verwerkersovereenkomst, hierna te noemen: ‘de overeenkomst’
 • Partijen zullen elkaar over en weer tijdig alle benodigde informatie verstrekken om een goede naleving van de geldende privacywet- en regelgeving mogelijk te maken
 • De bepalingen van deze overeenkomst gaan voor alle andere afspraken die tussen partijen gelden ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens, indien en voor zover zij afwijkingen van hetgeen in deze overeenkomst is vastgelegd

 

Komen overeen:

 

Artikel 1 – Duur van de overeenkomst

 

 1. Deze overeenkomst treedt in werking vanaf ondertekening door partijen en eindigt nadat verwerker alle persoonsgegevens waar deze overeenkomst betrekking op heeft, heeft gewist en/ of terugbezorgd overeenkomstig het bepaald in artikel 13.
 2. Deze overeenkomst kan niet tussentijds worden opgezegd
 3. De bepalingen zoals omschreven in artikel 4 blijven ook na afloop van deze overeenkomst van kracht.

 

 

 

 

 

 

Artikel 2 – Voorwerpen van de overeenkomst

 

 1. De verantwoordelijke heeft voor de uitvoering van de hoofdovereenkomst aan de verwerker een opgave verstrekt van:
 • De aard en het doel van de overeengekomen verwerking
 • De categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt
 • De categorieën van de betrokkenen
 • De categorieën ontvangers/ gebruikers van persoonsgegevens
 1. Opgave van de in lid 1 genoemde gegevens worden aangehecht als bijlage van deze overeenkomst.

 

Artikel 3 – Het verwerken en gebruiken van de persoonsgegevens

 

 1. De verantwoordelijke bepaalt het doel van de verwerking en welke persoonsgegevens hij hiervoor laat verwerken.
 2. De verantwoordelijke geeft hiertoe schriftelijke instructies aan de verwerker.
 3. De verwerker gebruikt de verkregen persoonsgegevens alleen voor de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt en uitsluitend volgens de schriftelijke instructies van de verantwoordelijke.
 4. Indien de verantwoordelijke opdracht geeft om de persoonsgegevens te verwerken op een wijze die volgens de verwerker in strijd is met de wettelijke verplichtingen, dan informeert laatstgenoemde de verantwoordelijke hieromtrent en overlegt hij met de verwerker om tot een oplossing te komen die niet in strijd is met de wettelijke verplichtingen.
 5. De verwerker heeft een eigen verantwoordelijkheid om de gegevens niet in strijd met de geldende wet- en regelgeving te verwerken.
 6. De verwerker zal de persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dit gebeurd in opdracht van de verantwoordelijke of wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan de wettelijke verplichting.
 7. De verwerker zorgt ervoor dat de persoonsgegevens niet buiten de Europese Economische Ruimte worden verwerkt, tenzij de verantwoordelijke hierover voorafgaande schriftelijk toestemming heeft gegeven.

 

Artikel 4 – Geheimhouding

 

 1. De verwerker treft alle noodzakelijke maartregelen om geheimhouding van de persoonsgegevens te waarborgen.
 2. De in lid 1 gestelde verplichting geldt niet wanneer de verantwoordelijke voorafgaande schriftelijke toestemming heeft gegevens om de persoonsgegevens aan een derde te verstrekken of wanneer de verwerker hiertoe wettelijk verplicht is.
 3. De verwerker zal dezelfde geheimhoudingsplicht opleggen aan diens personeel c.q. hiervoor ingeschakelde personen of sub-verwerkers.
 4. Bij overtreding van dit artikel, verbeurt de verwerker een onmiddellijke opeisbare boete van €500,- per overtreding aan de verantwoordelijke, onverminderd het recht van verantwoordelijke om volledige schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 5 – Beveiliging

 

 1. De verantwoordelijke en de verwerker zullen beiden passende technische en organisatorische maatregelen treffen, zoals bedoeld in artikel 32 AVG, zodat zij een op het risico afgestemd beveiligingsniveau kunnen waarborgen.
 2. De verantwoordelijke informeert de verwerker omtrent de wettelijke betrouwbaarheidseisen die op de verwerking van toepassing zijn n de hand van mogelijke gevolgen voor de betrokkenen, zoals in geval van verlies, corruptie of onrechtmatige verwerking en verstrekt daartoe alle benodigde informatie zodat de verwerker hieraan kan voldoen.
 3. Indien de verantwoordelijke een hoger beveiligheidsniveau wenst dan wettelijk verplicht, kan de verwerker hiervoor de redelijke kosten separaat in rekening brengen aan de verantwoordelijke.
 4. De verwerker houdt bij het verwerken van beveiligheidsmaatregelen rekening met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook met de aard, omvang, context, verwerkingsdoeleinden, waarschijnlijkheid en ernst van de uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen een en ander conform in artikel 28 lid 3 sub f AVG.
 5. Indien de verantwoordelijke een beoordeling wenst uit te voeren van een beoogde verwerkingsactiviteit, verleent de verwerker alle redelijke medewerking om deze beoordeling in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving uit te voeren.
 6. De verwerker verleent eveneens alle redelijke medewerking aan een voorafgaande raadpleging van de Autoriteit Persoonsgegevens.
 7. Partijen hebben concrete afspraken gemaakt omtrent de voor de uitvoering van deze overeenkomst noodzakelijke technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen, welke de verantwoordelijke op dit moment passend acht.
 8. Deze afspraken omvatten ten minste de volgende onderwerpen:
 • De betrouwbaarheidseisen
 • Het overeengekomen beveiligingsniveau (indien van toepassing)
 • De maatregelen getroffen door de verwerker zodat uitsluitend bevoegd personeel toegang heeft tot de persoonsgegevens.
 • Maatregelen ter bescherming zoals tegen verlies, wijziging, onbevoegde of onrechtmakende verwerking, toegang of openbaarmaking
 • De te nemen maatregelen voor het opsporen van zwakke plekken en incidentenbeheer.
 1. Partijen zullen in lid 7 en 8 genoemde afspraken periodiek evalueren en zo nodig aanpassen.
 2. Deze afspraken worden als bijlage bij deze overeenkomst aangehecht.

 

 

Artikel 7 – Datalek

 

 1. Indien zich een datalek als bedoeld in artikel 4 sub 12 AVG voordoet informeert de verwerker de verantwoordelijke hieromtrent op de wijze zoals verder omschreven in artikel 8.
 2. In geval van een datalek treft de verwerker alle redelijke noodzakelijke maatregelen om de gevolgen hiervan te beperken en een nieuw lek te voorkomen.
 3. De verwerker verleent de verantwoordelijke alle medewerking die noodzakelijk is om de omvang en gevolgen van het datalek te kunnen beoordelen en te kunnen voldoen aan de eventuele meldplicht datalekken richting de Autoriteit Persoonsgegevens alsook aan de informatieplicht richting betrokkenen.
 4. Partijen hebben hun afspraken over de te volgen procedure in geval van een datalek vastgelegd in een procedure meldplicht datalekken, zoals omschreven in artikel 8. Deze procedure kan worden aangepast indien de stand van de techniek dit verlengt of de regelgeving omtrent de meldplicht datalekken wijzigt.
 5. Indien de verwerker nalaat het datalek tijdig te melden conform de procedure meldplicht datalekken zoals benoemd in artikel 8, is hij een direct opeisbare boete van € 1200,- verschuldigd aan de verantwoordelijke vermeerderd met 2% van dit bedrag per uur dat de melding te laat geschied.

 

Artikel 8 – Procedure meldplicht datalekken

 

Artikel 9 – Verzoeken van betrokkenen

 

 1. Ieder verzoek tot inzage, rectificatie, gegevenswissing, beperking van de verwerking, overdraagbaarheid van gegevens of bezwaar zoals bedoeld als in artikelen 15 tot en met 21 AVG dat de verwerker bereikt, stuurt hij onverwijld door de aan verantwoordelijke.
 2. De verwerker verleent de verantwoordelijke alle redelijke medewerking zodat laatstgenoemde binnen wettelijke termijnen kan voldoen aan een verzoek zoals bedoeld in lid 1.
 3. De verantwoordelijke zal de redelijke kosten die een dergelijke medewerking met zich meebrengt aan de verwerker vergoeden.

 

Artikel 10 – Sub-verwerkers

 

 1. De verwerker is niet toegestaan het verwerken van de persoonsgegevens door subverwerkers, en zal geen andere sub-verwerkers inschakelen, tenzij hij hiervoor voorafgaande toestemming heeft verkregen.
 2. De verwerker is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de handelingen van door hem ingeschakelde sub-verwerkers.
 3. Indien een verwerker een sub-verwerker inschakelt is hij verplicht te bedingen dat deze sub-verwerker alle bij deze overeenkomst opgelegde verplichtingen aan de verwerker nakomt en zal daartoe met de betreffende sub-verwerkers een overeenkomst sluiten die in overeenstemming is met deze overeenkomst.
 4. Indien de verwerker zonder toestemming zoals bedoeld in lid 1 sub-verwerkers inschakelt, is de verwerker een boete verschuldigd van € 500,- onverminderd het recht van de verantwoordelijke op volledige schadevergoeding.

 

Artikel 11 – Toegang tot persoonsgegevens

 

De verwerker zorgt ervoor dat de verantwoordelijke te allen tijde toegang houdt tot de betreffende persoonsgegevens, zelfs in geval van een faillissement of surseance van betaling.

 

Artikel 12 – Aansprakelijkheid en vrijwaring

 

 1. De verwerker is niet verantwoordelijk voor de schade als gevolg van schendingen van enige wet- of regelgeving voor de verantwoordelijke.
 2. De verantwoordelijke vrijwaart de verwerker voor aanspraken van derden en door verwerker gemaakte kosten als gevolg van een schending zoals bedoeld in lid 1.
 3. De verantwoordelijke is niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van schendingen van enige wet- regelgeving door de verwerker.
 4. De verwerker vrijwaart de verantwoordelijke voor aanspraken van derden door de verantwoordelijke gemaakte kosten als gevolg van een schending zoals bedoeld in lid 3.
 5. De andere partij, is in een geval als bedoeld in lid 1 of 3, gerechtigd de hoofdovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.

 

Artikel 13 – Beëindiging en gevolgen van beëindiging

 

 1. Deze overeenkomst eindigt pas nadat de onderliggende opdracht is beëindigd en de verwerker alle aan hem verstrekte persoonsgegevens heeft overgedragen aan de verantwoordelijke of aan de verantwoordelijke voorafgaand schriftelijk aangewezen derde, alsook alle achtergebleven gegevens bij de verwerker en diens eventuele sub-verwerkers zijn vernietigd.
 2. Op verzoek van de verantwoordelijke stelt de verwerker de aan hem verstrekte persoonsgegevens ter beschikking in een ander formaat dan waarin ze zijn aangeleverd tegen vergoeding van de redelijke kosten hiervan.
 3. In plaats van overdraging van de gegevens kan de verantwoordelijke de verwerker ook verzoeken om de gegevens te vernietigen.
 4. Vernietiging van de gegevens zoals bedoeld in lid 3 kan pas plaats vinden nadat de verantwoordelijke hierover voorafgaande schriftelijke toestemming heeft gegeven.
 5. De bepalingen van artikel 4 blijven echter onverminderd van kracht.

 

Artikel 14 – Gevolgen van nietigheid of vernietigbaarheid

 

Indien een deel van de overeenkomst nietig of vernietigbaar is, dan tast dit de overige bepalingen in de overeenkomst niet aan. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat partijen bij het sluiten van de overeenkomst op dat punt voor ogen hadden.

 

Artikel 15 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

 1. Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing
 2. Alle eventuele geschillen die ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst en die niet in der minne kunnen worden opgelost worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van de verantwoordelijke.

 

Getekend in 2-voud:

 

__________________________                                                   Tiel, _____________

Dhr. van Rossum, namens de verantwoordelijke

 

 

__________________________                                                   Tiel, _____________

Dhr. ……, namens de verwerker

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG – verwerkingsovereenkomsten leverancier, in PDF