Algemene Voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden

mr. S. Derksen MvanR Retail/ QS Europe

 

Artikel 1: Algemeen

1.1       In deze algemene leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

Gebruiker: de gebruiker van deze algemene leveringsvoorwaarden; te weten    MvanR Retail/ Quality Service Europe, gevestigd te Dijkmanzoet 100, 4007 XJ Tiel en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 30251796, dat tot doel heeft om 30251796;

Opdrachtgever: de wederpartij van gebruiker, handelend de uitoefening van beroep of bedrijf, of zijnde een natuurlijk persoon;

Overeenkomst/Opdracht: de overeenkomst tussen gebruiker en opdrachtgever;

Service Level Agreement (SLA): Een overeenkomst tussen gebruiker en opdrachtgever die in de overeenkomst is aangemerkt door de gebruiker als een SLA,  waarop bijlage I van deze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing is.

1.2       Voor zover tussen gebruiker en opdrachtgever niet uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zijn deze voorwaarden bij uitsluiting van enige andere (algemene) voorwaarden van toepassing op alle overeenkomsten tussen partijen, alle aanbiedingen, alle offertes en alle werkzaamheden van de gebruiker.

1.3       Deze leveringsvoorwaarden worden jegens opdrachtgever en eveneens jegens eventuele door gebruiker in te schakelen derden bedongen.

1.4       Op Service Level Agreements (SLA’s) is ook bijlage I van deze algemene leveringsvoorwaarden expliciet van toepassing.

 

Artikel 2: Aanbiedingen, Offertes en Werkzaamheden

2.1       Een overeenkomst loopt vanaf het moment dat aan opdrachtgever de aanvaarding door gebruiker van een opdracht wordt medegedeeld.

2.2       Alle aanbiedingen van gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

2.3       Alle offertes van gebruiker zijn vrijblijvend; zij geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Gebruiker is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.

2.4       Een samengestelde prijsopgave (offerte) verplicht gebruiker niet tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet vanzelf voor nabestellingen.

2.5       Alle werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever worden na overleg met en in opdracht van de opdrachtgever en na goedkeuring door de gebruiker volgens het geldende (uur)tarief en met de voor uitvoering noodzakelijke kosten in rekening gebracht.

2.6       De gebruiker stelt de opdrachtgever voordat de opdracht in behandeling wordt genomen, van het betreffende (uur)tarief op de hoogte.

 

Artikel 3: Uitvoering

3.1       Alle opdrachten van opdrachtgever beschouwt de gebruiker als uitsluitend aan hem gegeven, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd.

3.2       Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, zulks naar het oordeel van de gebruiker, heeft gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De gebruiker zal, in geval in het kader van een opdracht derden worden ingeschakeld, bij de selectie de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.

3.3       De werking van art. 7:404 BW dat voor het laatstgenoemde geval een regeling treft, en de werking van art. 7:407, lid 2 BW dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor situaties waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, zijn uitdrukkelijk uitgesloten.

3.4       De gebruiker is altijd gerechtigd om het geven van advies te weigeren ofwel zich tussentijds aan een opdracht te onttrekken, een product en/of dienst te wijzigen en/of uit te breiden.

3.5       Gebruiker heeft het recht om geleverde producten en/of diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik daarvan te beperken, dan wel niet of slechts beperkt te leveren, indien de opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens de gebruiker niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze voorwaarden.

3.6       Gebruiker heeft het recht om bij blijvende niet nakoming van de overeenkomst dan wel in strijd handelen met deze voorwaarden de overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 4: Gegevens

4.1       De opdrachtgever zal alle ter uitvoering van de opdracht redelijkerwijze noodzakelijk gegevens tijdig aan gebruiker verstrekken.

4.2       De gebruiker is niet aansprakelijk voor de door hem gedane werkzaamheden indien deze zijn gedaan op basis van door de opdrachtgever onjuist of onvolledig verstrekte gegevens.

4.3       Bij niet tijdige verstrekking door opdrachtgever is gebruiker gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten en eventuele kosten van vertraging bij opdrachtgever in rekening te brengen.

 

Artikel 5: Vrijwaring

Opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.

 

Artikel 6: Levering

6.1       Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op moment dat de gebruiker deze bij hem aflevert (of laat afleveren) dan wel op het moment waarop deze hem krachtens overeenkomst ter beschikking worden gesteld. Bij weigering van afname of het onmogelijk maken van aflevering door opdrachtgever is gebruiker gerechtigd de zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever te laten opslaan.

6.2       Indien opdrachtgever voor de uitvoering van de overeenkomst gegevens moeten verstrekken aan gebruiker, vangt de levertijd pas aan nadat opdrachtgever deze aan gebruiker ter beschikking heeft gesteld.

6.3       Door gebruiker opgegeven termijn voor levering is ter indicatie en geen fatale termijn.

6.4       Deelleveringen door gebruiker zijn toegestaan, zulks ter beoordeling van gebruiker. Deelleveringen kunnen afzonderlijk gefactureerd worden.

 

Artikel 7: Gebreken

7.1       Opdrachtgever zal het geleverde bij (af)levering of zo kort mogelijk daarna inspecteren op aantallen en kwaliteit. Zichtbare gebreken of tekorten dienen binnen drie dagen na aflevering schriftelijk aan gebruiker te worden gemeld. Niet zichtbare gebreken of tekorten moeten binnen drie weken na ontdekking, uiterlijk echter binnen drie maanden na levering schriftelijk worden gemeld.

7.2       Terugzending van het geleverde kan slechts na schriftelijke toestemming van gebruiker.

 

Artikel 8: Garantie

8.1       Gebruiker garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en dat zij vrij zijn van alle gebreken. Deze garantie geldt gedurende een periode van drie maanden na levering.

8.2       Deze garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik.

8.3       Betreft het geleverde een zaak die door een derde is geproduceerd/geleverd, dan is de garantie beperkt tot garanties welke die producent/leverancier verstrekt.

 

Artikel 9: Prijzen

9.1       Gebruiker mag prijsstijgingen doorberekenen aan opdrachtgever indien zich tussen het moment van de aanbieding en uitvoering van de overeenkomst significante prijswijzigingen hebben voorgedaan, echter alleen indien deze prijsstijgingen zich voordoen binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst.

9.2       De door gebruiker gehanteerde prijzen/(uur)tarieven zijn exclusief btw, overige heffingen en eventuele administratie-, verzend-, vervoers-en verpakkings-, reis-, etc.-kosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Voor zover van toepassing zullen deze kosten afzonderlijk en gespecificeerd aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht op het moment dat deze kosten verschuldigd zijn.

 

Artikel 10: Betaling

10.1     Betaling van alle facturen dient zonder korting, beroep op verrekening of opschorting plaatsvinden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door de gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bij niet tijdige of onvolledige betaling behoudt gebruiker zich het recht voor om het verlenen van adviezen, het uitvoeren van de opdracht en/of andere werkzaamheden op te schorten. Indien de opdrachtgever niet op tijd of niet volledig tot betaling van de toegezonden facturen overgaat, dan zal de opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd zijn.

10.2     Eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever waarbij de buitengerechtelijke kosten 15% van de hoofdsom bedragen met een minimum van € 200,-.

10.3     De gebruiker is gerechtigd om, alvorens tot uitvoering van de opdracht over te gaan, een voorschotnota te sturen die per omgaande dient te worden voldaan.

10.4     In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van gebruiker op de koper onmiddellijk opeisbaar.

10.5     Reclames schorten de betalingsverplichting van koper niet op.

 

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud

11.1     Alle door gebruiker geleverde zaken blijven eigendom van gebruiker totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met gebruiker gesloten overeenkomsten is nagekomen. Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

11.2     Opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen schade en diefstal.

 

 

Artikel 12: Aansprakelijkheid

12.1     De aansprakelijkheid voor gebrekkige, geleverde zaken jegens opdrachtgever is beperkt tot de garantie zoals voornoemd.

12.2     De gebruiker zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van de betrokken professionele dienstverlener mag worden verwacht. Indien de opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van de gebruiker die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is de gebruiker voor die schade slechts aansprakelijk tot het bedrag dat in het betreffende geval door de verzekeraar van de gebruiker wordt uitgekeerd.

12.3     Voor zover geen uitkering van verzekeraars plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van de gebruiker beperkt tot een maximum van drie maal het factuurbedrag voor de desbetreffende opdracht over de laatste kalenderjaar, tenzij er aan de zijde van de gebruiker sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid. Deze aansprakelijkheidbeperking geldt ook ten behoeve van de door de gebruiker ingeschakelde derden, die derhalve een rechtstreeks beroep op deze aansprakelijkheidbeperking hebben.

12.4     De gebruiker is nimmer aansprakelijk voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail of faxbericht, nog voor de tijdige ontvangst daarvan.

12.5     Aansprakelijkheid voor indirecte schade is uitgesloten.

 

Artikel 13: Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment dat deze in de macht van de opdrachtgever of van (een) door opdrachtgever aan te wijzen derde(n) worden gebracht.

 

Artikel 14: Intellectuele Eigendomsrechten

14.1     Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen, programmatuur, analyses, ontwerpen, documentatie, adviezen, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal, foto’s, beeldmateriaal daarvan, berusten uitsluitend bij de gebruiker of diens licentiegevers.

14.2     Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de Overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige zal opdrachtgever de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of openbaar maken.

14.3     Het is opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en de geheimhouding van de materialen.

14.4     Het is gebruiker toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de materialen. Indien gebruiker door middel van technische bescherming de materialen heeft beveiligd, is het opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

14.5     Ieder gebruik, verveelvoudig en/of openbaarmaking van de materialen dat buiten de strekking van de Overeenkomst of verleende gebruiksrechten valt, wordt beschouwd als een schending van het auteursrecht. Opdrachtgever zal een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechtelijke matiging vatbare boete van € 1000,- per inbreuk makende handeling betalen aan gebruiker, onverminderd het recht van gebruiker om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen.

 

Artikel 15: Geheimhouding

15.1     Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun medewerkers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.

15.2     Gebruiker zal geen kennis nemen van data die opdrachtgever opslaat en/of verspreidt via de systemen van gebruiker, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de overeenkomst of gebruiker daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal gebruiker zich inspannen de kennisname van de data zoveel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen haar macht ligt.

 

Artikel 16: Verwerking van Persoonsgegevens

16.1     Opdrachtgever heeft op de grond van de wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens (o.a. de General Data Protection Regulation) verplichtingen tegenover derden, zoals de verplichting tot het verstrekken van informatie, het geven van inzage en het corrigeren en verwijderen van persoonsgegevens van betrokkenen.

16.2     Partijen zijn het erover eens dat opdrachtgever ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens een “bewerker” is in de zin van de General Data Protection Regulation en dat de verantwoordelijkheid voor nakoming van die verplichtingen bij de verwerking van persoonsgegevens, middels de overeenkomst of anderszins, uitsluitend bij opdrachtgever ligt.

16.3     Opdrachtgever staat er jegens gebruiker voor in dat de verwerking van persoonsgegevens rechtmatig geschiedt dat geen inbreuk wordt gemaakt op de rechten van derden. Opdrachtgever vrijwaart gebruiker tegen elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, indien die vordering verband houdt met de verwerking van persoonsgegevens.

16.4     Gebruiker hanteert naast zijn Algemene Voorwaarden en Service Level Agreements, ook verwerkingsovereenkomsten met zijn leveranciers. Tevens ontvangen alle gebruikers een toestemmingsformulier, waarmee duidelijk en inzichtelijk is aangegeven wat en waar persoonsgegevens opgeslagen staan en worden gedeeld. Dit om volgens de wet- en regelgeving bewust te weten hoe om te gaan met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

 

Artikel 17: Nietigheid/Vernietigbaarheid

Bij nietigheid of vernietiging van een of meerdere bepalingen van de overeenkomst en/of deze leveringsvoorwaarden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Gebruiker en opdrachtgever zullen alsdan overleggen om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarmee zo veel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst/algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven.

 

Artikel 18: Geschillen

18.1     Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te slechten.

18.2     Indien het onmogelijk is gebleken een geschil als hierboven bedoeld op te lossen in onderling overleg, zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar de gebruiker zijn vestigingsplaats heeft.

18.3     Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 19: Overige Bepalingen

19.1     Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantoren van de Kamer van Koophandel te 30251796

19.2     Deze algemene voorwaarden blijven van kracht indien de gebruiker geheel of gedeeltelijk van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.

19.3     De gebruiker is gerechtigd de bepalingen van deze algemene voorwaarden te wijzigen.

19.4     Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.

Quality Service Europe — Algemene Leveringsvoorwaarden, in PDF